1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://icobrands.info
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Patryk Miszczak Małopolna 28, 55-200 Oława
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: contact@icobrands.info
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
  • Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom
  • Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: inna firma

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • operatorzy systemu komentarzy
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:


1. General information
 This policy applies to the Website, operating under the address url: https://icobrands.info
The website operator and the personal data administrator is: Patryk Miszczak Małopolna 28, 55-200 Oława
Operator’s email address: contact@icobrands.info
The Operator is the Administrator of your personal data in relation to data provided voluntarily on the Website.
The website uses personal data for the following purposes:
Running a comment system
Running a small classifieds system
Presentation of the user profile to other users
Displaying user announcements
Handling of queries through the form
Presentation of the offer or information
The website performs the functions of obtaining information about users and their behavior in the following way:
Through data entered voluntarily in forms, which are entered into the Operator’s systems.
By saving cookies in the end devices (so-called “cookies”).
2. Selected data protection methods used by the Operator
The places of login and entering personal data are protected at the transmission layer (SSL certificate). Thanks to this, personal data and login data entered on the website are encrypted on the user’s computer and can be read only on the target server.
Personal data stored in the database is encrypted in such a way that only the operator with the key can read it. Thanks to this, data is protected in the event of a database being stolen from the server.
User passwords are stored in a hashed form. The hash function works unidirectionally – it is not possible to reverse its operation, which is currently a modern standard for storing user passwords.
The operator periodically changes his administrative passwords.
In order to protect data, the Operator regularly makes backup copies.
An important element of data protection is the regular updating of all software used by the Operator to process personal data, which in particular means regular updates of programming components.
3. Hosting
The website is hosted (technically maintained) for the operator’s server: another company
4. Your rights and additional information about the use of data
In some situations, the Administrator has the right to transfer your personal data to other recipients, if it is necessary to perform the contract concluded with you or to fulfill the obligations incumbent on the Administrator. This applies to such groups of recipients:
comment system operators
authorized employees and associates who use data to achieve the purpose of the site
Your personal data processed by the Administrator for no longer than it is necessary to perform related activities specified in separate regulations (eg on keeping accounts). With regard to marketing data, data will not be processed for more than 3 years.
You have the right to request from the Administrator:
access to personal information about you,
correcting them,
remove,
processing restrictions,
and data transfer.
You have the right to object to the processing indicated in point 3.3 c) to the processing of personal data in order to perform legally legitimate interests pursued by the Administrator, including profiling, however, the right of objection can not be exercised if there are valid legally valid grounds for processing, overriding interests, rights and freedoms, in particular establishing, investigating or defending claims.
The Administrator’s actions are subject to a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw.
Providing personal data is voluntary, but necessary to service the Website.
In relation to you, actions may be taken consisting of automated decision-making, including profiling in order to provide services under the concluded contract and for the purpose of conducting direct marketing by the Administrator.
Personal data is transferred from third countries within the meaning of the provisions on the protection of personal data. This means that we send them outside the European Union.
5. Information in forms
The website collects information provided voluntarily by the user, including personal data, if they are provided.
The website can save information about the connection parameters (time stamp, IP address).
The website, in some cases, may save information facilitating the linking of data in the form with the user’s e-mail address filling out the form. In this case, the user’s email address appears inside the url of the page containing the form.
The data provided in the form is processed for the purpose resulting from the function of a specific form, e.g. to process the service request or commercial contact, registration services, etc. Each time the context and description of the form clearly informs what it is used for.
6. Administrator’s logs
inform

Users’ behavior on the site may be subject to logging in. These data are used to administer the website.
7. Important marketing techniques
The operator uses statistical analysis of website traffic through Google Analytics (Google Inc. with its registered office in the USA). The operator does not provide personal data to the operator of this service, but only anonymised information. The service is based on the use of cookies in the user’s end device. In terms of information about user preferences collected by the Google advertising network, the user can view and edit information derived from cookies using the tool: https://www.google.com/ads/preferences/
8. Information about cookies
The website uses cookies.
Cookies (so-called “cookies”) are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User’s end device and are intended for using the Website’s websites. Cookies usually contain the name of the website from which they originate, their storage time on the end device and a unique number.
The entity that places cookies on the Website User’s terminal device and gains access to them is the Website operator.
Cookies are used for the following purposes:
maintaining the Website user session (after logging in), thanks to which the user does not have to re-enter their login and password on every subpage of the Website;
achieving the goals set out above in the “Important marketing techniques” section;
The Website uses two basic types of cookies: “session” and “persistent” cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User’s end device until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser). Persistent cookies are stored in the User’s device for the time specified in the cookie file parameters or until they are deleted by the User.
Software for browsing websites (web browser) usually allows cookies to be stored in the User’s device by default. Website Users can change the settings in this area. The web browser allows you to delete cookies. It is also possible to automatically block cookies. Detailed information on this subject is provided in the help or documentation of the web browser.
Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website.
Cookies placed on the Website User’s end device may also be used by entities cooperating with the Website operator, in particular for companies: Google (Google Inc. with its registered office in the USA), Facebook (Facebook Inc. with its registered office in the US), Twitter (Twitter Inc. based in the USA).
9. Managing cookie files – how to express and withdraw consent in practice?
If the user does not want to receive cookies, he can change the browser settings. We reserve that disabling the cookies necessary for authentication processes, security, maintaining user preferences may make it difficult, and in extreme cases may prevent the use of websites
In order to manage cookies settings, select from the list below the web browser you use and follow the instructions:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Mobile devices:

Android
Safari (iOS)
Windows Phone